תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
שני הכרכים החדשים של הסדרה 'אוצרות-הראי"ה' (ו'-ז') - להורדה מלאה

בס"ד, יום שני, מוצאי ד' אדר ב' התשע"ו. דברים בערב השקה 'אוצרות הראי"ה' חלק שישי ושביעי - הרב שי הירש (עורך משנה של הספר)להורדת כרך ו'להורדת כרך ז' ברשות מרא דאתרא, כבוד ראש הישיבה, הרב שלמה לוי שליט"א, מקים עולה של תורת ארץ ישראל בעיר ראשון לציון, ואשר כולנו מקווים שבקרוב ממש יהיה לא רק רה"י ישיבת ראשל"צ אלא גם רב העיר ראשון לציון. ברשות כבוד מורינו הגאון הרב משה צוריאל שליט"א, מגדולי מנחילי מדע האמונה ויראת אלוקים בדורנו. חז"ל דרשו על שלמה המלך ע"ה (עירובין כא:), והיינו דכתיב ואיזן וחקר תיקן משלים שעשה אזנים לתורה, כאזני כלי שאוחזין אותו בם' - אוזן במובן של ידית אחיזה, המאפשרת להרים את הכלי הכבד. ואף מורנו הרב צוריאל שליט"א, אשר זה עשרות בשנים 'מאזן ומחקר' ומתקין אוזניים לתורה, מקנה לנו ע"י מפתחותיו המיוחדים וסיכומיו הבהירים והתמציתיים, 'אוזניים' לאחוז בדעתנו את הקניינים הרוחניים אשר מטבעם 'קשים לקנותם ככלי זהב' וזקוקים גם ל'קורא-פועל, חכם ומבין מדעתו', כדברי מרן הרב נזיר בפתח ספרו 'קול הנבואה'. זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. מה נכבד יום זה, אשר בו התאספנו כאן מרחוק ומקרוב, לחלוק כבוד לאור תורתו של מרן הראי"ה קוק, עם הופעת 'אוצרות ראיותיו' בכלים חדשים ומפוארים המרחיבים את הדעת והמחשבה והממלאים את הלב שמחה. ב"ה, בערב זה אנו מציינים את השקת הכרכים האחרונים של הסדרה החשובה "אוצרות-הראי"ה", ואנו מייחלים ומצפים להתגלות ולהדפסת יתר כתבי הראי"ה הגנוזים במהרה. במכתב עידוד וברכה ל'אגודה להוצאת כתבי הראי"ה מיום כ"ח באב תש"ה כתב הגאון ר' איסר זלמן מלצר וזו לשונו: "במלאת עשר שנים להסתלקות גאון ישראל מוהרא"י הכהן קוק זצ"ל. נוסף לאשר כבר נודע בכל תפוצות ישראל, עוצם גודלו בכל מקצועות התורה, בהלכה ואגדה, מוסר ודעת, לבד זה היה גדול מאוד בקיום מצות "ולדבקה בו", שלדבקותו בד' ותורתו, אין מילים להעריך את ערכו. ראוי לתלמידיו ומוקירי שמו ללמוד ממסירותו בכל לבבו באהבת ד' וישראל עמו, ותשוקתו העצומה לזכות את כל אשר היה ביכולתו להשפיע עליו, בין בדבריו החוצבים להבות אש בדרשותיו ובין בספריו הגדולים... וראוי לתחזק ולעשות רצון הצדיק, לגמור ולהוציא את כל ספריו הגדולים, אשר עמל עליהם ביגיעה עצומה" (שיחות הראי"ה, עמ' י"ד) ואם כך, לאחר עשור מפטירת הרב זצ"ל, ק"ו גדול לימינו אנו, שיש להדפיס את אורותיו של הרב מפנקסיו כפי שהם וכן היתה גם דעתו מו"ר הגאון הרב אברהם שפירא. השנה, עם סיום שנת השמונים להסתלקותו של הרב לגנזי מרומים, רואים אנו את הצימאון וההשתוקקות בקרב רבבות לומדים לתורתו העמוקה והמאירה. חז"ל לימדונו שעד ארבעים שנה אין אדם עומד על דעת רבו, ומשום שדברי רבנו הראי"ה עמוקים הם, כעת בחלוף שמונים שנה, הבנתינו בהם מתעמקת יותר ויותר וזאת, מכוח המשך התקדמות ה'קץ המגולה' ואור הישועה הזרוחה עלינו לטובה, עד שכיום ניתן לראות ממש בחוש שצדק הרב בכל עמדותיו בהנהגת הציבור דאז ושנפסקה הלכה כמותו בכל מקום. וזאת, כפי שכתב הרב עצמו, באגרתו המפורסמת לרידב"ז (תקנ"ה): "וכל מי שיתנהג כמנהגי ויתחבר עמי בתורה ובעבודת השי"ת, בחפץ לב, ובאמונת-חכמים אמתית, יזכה לראות את האור ואת האמת שיש בדרך-ישרים סלולה זו, המוארה מאור חסד עליון". סדרת "אוצרות הראי"ה", מקנה ללומד המתחיל מבוא חשוב להכרת דמותו ותורתו של הראי"ה וכן, מגישה בפניו עזרים לימודיים בדמות מפתחות וסיכומים ומאמרי רוחב, וכן, מאפשרת היא גם ללומד הבקיא והרגיל בכתבי הרב, לסדר את משנתו 'דבר דבור על אופניו'. קריאותיו החוזרות והנשנות של מרן הרב זצ"ל בדבר נחיצות לימודי האמונה ופנימיות התורה בדורנו, מהדהדות לכל אורך ורוחב הספר 'אוצרות הראי"ה'. וכן, משורטטת בו גם דמותו דיוקנו האישית של הרוא"ה הגדול ומסכת קשריו עם גדולי התורה בדורו. בשני הכרכים החדשים, זכינו בסייעתא דשמיא ללקט ממקומות רבים, מדברי הראי"ה שכבר נדפסו, וכן זכינו להדפיס לראשונה בספר מאמרים נדירים ובלתי ידועים מכתי"ק וזאת תודות למסירותו של הרב ארי יצחק שבט, שזכות הרבים תלויה בו. ואסיים בהודיה ובתפילה. "תהילה להשם יתברך גם על המעט שזכיתי לשמש את רבינו הראי"ה ז"ל", ובתפילה, שכשם שזכינו להוציא את 'אוצרות הראי"ה' כן נזכה בקרוב להוציא גם את "אוצרות הרצי"ה" ברוב פאר והדר כיאה לזכות רבנו ז"ל, שלא השאיר אחריו בנים, אך, כולנו בבחינת בניו ותלמידיו, ומתוך בירור מקח הצדיקים הללו ותורתם הגואלת, נזכה לגאולה השלימה, במהרה בימינו, וישראל ישכון לבטח, אמן ואמן.