תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
מרכזיות ארץ ישראל ומושג הכלל 'כי מציון תצא תורה' - שיעור בעין איה, ברכות, סוף ח"ב.
14:13 (27/06/14) שי הירש

עיבור השנים וקידוש חודשים כביטוי למרכזיותה של ארץ ישראל - שיעור קולי להורדה הרב שי הירש הצג- לחץ להפעלה. מרכזיות ארץ ישראל ומושג הכלל 'כי מציון תצא תורה' - שיעור ב'עין איה', ברכות, סוף ח"ב. מקורות להרחבה: רמב"ם,הלכות קידוש החודש, פרק א הלכה ה. אין ראיית הירח מסורה לכל אדם כמו שבת בראשית, שכל אחד מונה ששה ושובת בשביעי, אלא לבית דין הדבר מסור, עד שיקדשוהו בית דין ויקבעו אותו היום ראש חודש - הוא שיהיה ראש חודש. שנאמר "החודש הזה לכם" - עדות זו תהיה מסורה לכם. הלכה ח. אין מחשבין וקובעין חודשים ומעברין שנים אלא בארץ ישראל, שנאמר "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם". ואם היה אדם גדול בחכמה,ונסמך בארץ ישראל, ויצא לחוצה לארץ, ולא הניח בארץ ישראל כמותו- הרי זה מחשב וקובע חודשים ומעבר שנים בחוצה לארץ. ואם נודע לו שנעשה בארץ ישראל אדם גדול כמותו, ואין צריך לומר גדול ממנו,הרי זה אסור לקבוע ולעבר בחוצה לארץ, ואם עבר וקבע ועיבר לא עשה כלום. ספר המצוות לרמב"ם, מצות עשה קנג ודע, שחשבון זה, שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי החודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד. ובעת הצורך, ובהעדר החכמים מארץ ישראל - אז אפשר לבית דין הסמוך בארץ ישראל שיעבר השנים ויקבע חודשים בחוצה לארץ, כמו שעשה רבי עקיבא, כמו שהתבאר בתלמוד (ברכות סג א) ובכאן שורש גדול מאוד משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. וזה, שהיותנו היום בחוצה לארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו,ואומרים שזה היום ראש חודש, וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבע הויום טוב, בשום פנים! אבל מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעוה וזה היום ראש חודש או יום טוב. ומפני אומרם שזה היום ראש חודש או יום טוב, יהיה ראש חודש או יום טוב, בין שהייתה פעולתם זאת בחשבון או בראיה. כמו שבא בפירוש (ספרא אמור פ"י) "אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם – אין לי מועדות אלא אלו", כלומר שיאמרו הם שהם מועדות, אפילו שוגגין אפילו אנוסין אפילו מוטעין, כמו שבאתנו הקבלה. ואנחנו אמנם נחשב היום, כדי שנדע היום שקבעו הם - רצוני לומר בני ארץ ישראל- בו ר"ח. כי במלאכה הזאת בעצמה מונין וקובעין היום, לא בראיה. ועל קביעתם נסמוך, לא על חשבוננו. אבל חשבוננו הוא לגלויי מילתא. והבין זה מאוד. ואני אוסיף לך ביאור. אילו אפשר, דרך משל, שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל- חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותה האומה מכל וכל - ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוצה לארץ בית דין שנסמך בארץ,הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום פנים. לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוצה לארץ ונעבר שנים ונקבע חודשים אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו. "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (מיכה ד). פרקי דרבי אליעזר, פרק חמישי ...שנים וחודשים, ימים ולילות, שעות וקיצים ותקופות ומחזורות ועיבורים היו לפני הקב"ה, והיה מעבר את השנה. ואחר כך מסרן לאדם הראשון בגן עדן... אדם מסר לחנוך, ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה... וחנוך מסר לנח סוד העיבור, ועיבר את השנה, ואמר "עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחורף". "זרע" זו תקופת תשרי; "קציר" זו תקופת ניסן; "קור" זו תקופת טבת; ו"חום" זו תקופת תמוז, ו"קיץ" בעתו ו"חרף" בעתו; מניין החמה ביום ומניין הלבנה בלילה "לא ישבותו".נח מסר לשם ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה... ושם מסר לאברהם... אברהם מסר ליצחק, ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה לאחר מותו של אברהם... יצחק אברהם...יצחק מסר ליעקב... יצא יעקב לחוצה לארץ וביקש לעבר את השנה בחוץ לארץ. אמר לו הקב"ה:יעקב, אין לך רשות לעבר את השנה בחוץ לארץ. הרי יצחק אביך הוא יעבר את השנה בארץ... כשבא לארץ, אמר לו הקב"ה: "קום עבר את השנה"... מכאן אמרו: אפילו צדיקים וחכמים בחוץ לארץ, ורועי צאן ובקר בארץ, אין מעברים את השנה אלא על ידי רועי צאן ובקר. ואפילו נביאים בחוץ לארץ והדיוטים בארץ ישראל, אין מעברים את השנה אלא על ידי הדיוטים שבארץ. גלו לבבל, היו מעברים את השנה על ידי הנשאר בארץ. לא נשאר אחד בארץ,היו מעברים את השנה בבבל. עלה עזרא וכל הקהל עמו, ורצה יחזקאל לעבר את השנה בחוץ לארץ, בבבל,אמר לו הקדוש ברוך הוא: יחזקאל, אין לך רשות לעבר את השנה בח"ל הרי ישראל אחיהם והם יעברו את השנה, שנאמר (יחזקאל לו, יז): "בֶּן אָדָם בֵּית יִשְׂרָאֵל יֹשְׁבִין עַל אַדְמָתָם", שלהן היא לעבר את השנה. יעקב מסר ליוסף ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה במצרים מת יוסף ואחיו נתמעטו העיבורין מישראל וכשם שנתמעטו העיבורין מישראל בשיעבוד מצרים כך עתידים לימעט בסוף שעבוד מלכות הרביעית עד שיבא מלך המשיח.

 
 
חדש באתר והכי נצפים..
בניין אמונה - יסודות
בנין אמונה - הרחבות
משנת המהר"ל
כתבי הרב קוק ותלמידיו
ציונות דתית, ארץ ישראל ומדינת ישראל
השירות בצה"ל וענייני צבא  
הר הבית וענייני המקדש  
ליום העצמאות וליום ירושלים  
ארץ ישראל ובניינה  
אישים
חינוך
חינוך לחיי משפחה
פרשת שבוע ומועדים
אקטואליה בעין אמונית
בניין אמונה - שו"ת בני נוער
הנחלת זיכרון השואה